Sunday, March 6, 2011

nedelne neurovedne blues....

neurony nocnych svetiel v telach nasich priani
ich aktivitou sledujeme tuzbu medzi nami


No comments: